تقاضای اطلاعات

متقاضی مکلف نیست، برای تقاضای اطلاعات دلایل ارایه نماید یا از سند خاصی نام ببرد، صرف معلومات لازم جهت تهیه و ارایه اطلاعات از متقاضی مطالبه می‌گردد. فقره ۳ ماده ۵ قانون دسترسی به اطلاعات

 جهت تقاضای اطلاعات از اداره ملی ستندرد شما میتوانید به شخص مسؤل از طریق ایمیل ادرس ذیل به تماس شوید

malekzada@ansa.gov.af

دانلود فورم تقاضای اطلاعات دسترسی به اطلاعات

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد
0202321048
malekzada@ansa.gov.af

تقاضای اطلاعات