د سټنډرډ ملي ادارې د نورم آمریت د خوړو او درملو ادارې یوه ډوله موټرو نورم وټاکلو.