آمریت نورم اداره ملی ستندرد نورم یک عراده موتر اداره ملی ادویه و غذا را تثبیت کرد.