در رابطه به اعلان بار اول 16 بست مسلکی ردیف ج و د بست های سوم، چهارم و پنجم مرکزی، اداره ملی ستندرد