اعلان ۱۰ بست پنجم تکنیشن مواد نفتی مرکز و ولایات

Moasaq_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۷ - ۱۲:۵۲
در رابطه به اعلان ۱۰ بست پنجم تکنیشن مواد نفتی مرکز و ولایات

Publish Date

Closing Date

Location

پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت امارت اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی و تخنیکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد (10) بست پنجم مسلکی ردیف (ج) تکنیشن لابراتوار مواد نفتی مرکز و ولایات رتب و معاش مربوط خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد. انضمام اعلان بستهای متذکره از طریق سایت رسمی اداره ملی ستندرد به نشر رسیده و واجدین شرایط میتواند در بست های مورد نظردرخواست نمایند.  

به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، اعلان بست های فوق الذکر سر از تاریخ  1444/02/7الی 1444/02/20 برای مدت (10) یوم کاری بوده، متقاضیان محترم میتوانند فــورمه های مخصوص در خواستی را بگونه حضوری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل- جلال اباد اخذ و بعــد از خانه پری دو باره به ریاست منابع بشری، اداره ملی ستندرد تسلیم دهند، در صورت ضرورت به شماره تیلفون ذیل (0707545547 - 0784714410) تماس بگیرند. 

لست بست های قابل اعلان مسلکی مرکزی، ریاست تصدیق نامه های کیفی محصول اداره ملی ستندرد.

شماره

عنوان بست

ریاست مربوطه

بست

تعداد

موقعیت

درجه تحصیل

رشته تحصیل

تجربه کاری

۱

تکنیشن لابراتوارسیار

ریاست ارزیابی مطابقت

5

2

مرکزی

حداقل فوق بکلوریا / به لیسانس ارجحیت داده میشود

تکنالوژی کیمیاوی، نفت و گاز ،کیمیا،  انجنیری صنعت، انجنیری پطرولیم.

به اشخاص که تجربه مرتبط در این بخش را داشته باشد ارجحیت داده میشود

۲

تکنیشن لابراتوارمواد نفتی نیمروز

ریاست امورولایات

5

1

ولایت نیمروز

حداقل فوق بکلوریا / به لیسانس ارجحیت داده میشود

تکنالوژی کیمیاوی، نفت و گاز ،کیمیا،  انجنیری صنعت، انجنیری پطرولیم.

به اشخاص که تجربه مرتبط در این بخش را داشته باشد ارجحیت داده میشود

۳

تکنیشن لابراتوار مواد نقتی بندرآقینه

ریاست امور ولایات

5

2

ولایت فاریاب

حداقل فوق بکلوریا / به لیسانس ارجحیت داده میشود

تکنالوژی کیمیاوی، نفت و گاز ،کیمیا،  انجنیری صنعت، انجنیری پطرولیم.

به اشخاص که تجربه مرتبط در این بخش را داشته باشد ارجحیت داده میشود

۴

تکنینشن لابراتوار بندراسلام قلعه، هرات

ریاست امور ولایات

5

1

ولایت هرات

حداقل فوق بکلوریا / به لیسانس ارجحیت داده میشود

تکنالوژی کیمیاوی، نفت و گاز ،کیمیا،  انجنیری صنعت، انجنیری پطرولیم.

به اشخاص که تجربه مرتبط در این بخش را داشته باشد ارجحیت داده میشود

۵

تکنیشن لابراتوار مواد نقتی بندرحیرتان

ریاست امور ولایات

5

2

ولایت بلخ

حداقل فوق بکلوریا / به لیسانس ارجحیت داده میشود

تکنالوژی کیمیاوی، نفت و گاز ،کیمیا،  انجنیری صنعت، انجنیری پطرولیم.

به اشخاص که تجربه مرتبط در این بخش را داشته باشد ارجحیت داده میشود

۶

تکنیشن لابراتوار میل 78 فراه

ریاست امور ولایات

5

1

ولایت فراه

حداقل فوق بکلوریا / به لیسانس ارجحیت داده میشود

تکنالوژی کیمیاوی، نفت و گاز ،کیمیا،  انجنیری صنعت، انجنیری پطرولیم.

به اشخاص که تجربه مرتبط در این بخش را داشته باشد ارجحیت داده میشود

۷

تکنیشن لابراتوارمواد نقتی ننگرهار

ریاست امور ولایات

5

1

ولایت ننگرهار

حداقل فوق بکلوریا / به لیسانس ارجحیت داده میشود

تکنالوژی کیمیاوی، نفت و گاز ،کیمیا،  انجنیری صنعت، انجنیری پطرولیم.

به اشخاص که تجربه مرتبط در این بخش را داشته باشد ارجحیت داده میشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلان ۱۰ بست پنجم تکنیشن مواد نفتی مرکز و ولایات